Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

25.206

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.061

Hình sự

7.874

Dân sự

12.135

Hôn nhân và gia đình

534

Kinh doanh thương mại

183

Hành chính

75

Lao động

1

Quyết định tuyên bố phá sản

1.343

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv